Regulations

Правила проведення електронних торгів з продажу майна ПАТ "ВіЕйБі Банк"

 

 

    1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про товарну біржу», Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016  № 388, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 р. за № 606/28736, Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893, Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 №12, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.08.2012 за №1364/21676 (далі – Положення) та інших нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд).

1.2. Правила регулюють правові відносини, що виникають між замовником, учасниками електронних торгів та організатором під час проведення торгів (аукціону) в електронній формі з реалізації майна Банку, та встановлюють порядок підготовки, реєстрації учасників та проведення електронних торгів, оформлення їх результатів та відповідальність за порушення Правил.

1.3. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна Банку з отриманням максимальної виручки у найкоротший строк у процесі виведення Банку з ринку.

1.4. Будь-який учасник, який реєструється для участі в електронних торгах, підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та визнає їх.

1.5. Ці Правила є обов’язковими до виконання учасниками електронних торгів, замовником та Організатором.

 

2Визначення термінів

 

2.1. В цих Правилах терміни, якщо інше не випливає з їх суті, вживаються в таких значеннях:

Автоматизоване робоче місце -  індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів за допомогою якого здійснює робота з Системою;

Банк – Публічне Акціонерне Товариство “Всеукраїнський Акціонерний Банк” щодо якого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення “Про початок процедури ліквідації ПАТ “ВіЕйБі Банк” №63 від 20.03.2015 року.

Електронні торги – аукціони, які здійснюються в електронній формі на електронному майданчику з метою продажу майна Банку відповідно до цих Правил;

Замовник – Фонд або уповноважена особа Фонду, якій відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду делеговано частину або всі повноваження Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора Банку;

Організатор Товариство з обмеженою відповідальність “Хабід - Україна”, адреса: 01033, м.Київ, вул. Тарасівська, буд.10;

 

Веб-сайт електронних торгів – електронний ресурс за адресою             www. habid.com , що є складовою частиною системи електронних торгів (далі - Система) на якому розміщуються оргнізаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведеня, здійснюються реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електонних торгів та проводяться електронні торги;

Особистий кабінет – розділ веб-сайту доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

Лот – окремо визначене майно або його сукупність, інформація про яке наведена в одному оголошенні про проведення електронних торгів;

Майно –матеріальні та нематеріальні активи Банку (у тому числі право вимоги за кредитними договорами та майно щодо обороту якого встановлено обмеження), крім майна, визначеного у частині тринадцятій статті 51 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та право власності на яке виникає на підставі проколу проведення електронних торгів або договору купівлі-продажу, що укладається на підставі протоколу проведення електронних торгів (в разі якщо угода щодо купівлі-продажу майна підлягає нотаріальному посвідченю або право власності підлягає державній реєстрації) ;

Початкова ціна лота –ціна продажу, що визначена замовником та зазначена в Заявці на проведення електронних торгів та, з якої починається процедура електронних торгів;

Користувач – будь-яка фізична чи юридична особа, що пройшла процедуру реєстрації на Веб-сайті, в порядку встановленому цими Правилами;

Учасник торгів – фізична особа, що має повну дієздатність яка є зареєстрованим користувачем Системи, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цими Правилами або законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації відповідно до цих Правил, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код;

Індивідуальний код учасника – набір цифр, що автоматично присвоюється Система учаснику торгів після підтвердження його реєстрації;

Переможець торгів – учасник торгів, який запропонував на час закінчення електронних торгів найвищу ціну за лот та визнаний організатором переможцем електронних торгів;

Повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі в Системі;

Гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються організатором для забезпечення виконання зобов’язань, та вноситься учасниками торгів на розрахунковий рахунок організатора для участі у електронних торгах, розмір якого встановлюється Фондом гарантування вкладів фізичних.

Винагорода організатора – сума винагороди організатора за організацію та проведення електронних торгів, розмір якої вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону) та на сторінці кожного лоту і яка сплачується переможцем торгів організатору додатково до суми коштів, яка запропонована переможцем торгів за кожен придбаний лот.

 

 3. Етапи проведення електронних торгів

 

3.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

- підготовка до проведення електронних торгів;

- оголошення інформації про проведення електронних торгів;

- реєстрація учасників торгів;

- проведення електронних торгів;

- визначення переможця електронних торгів та укладання з ним договору купівлі-продажу.

 

 4. Особливості використання Системи

 4.1. Для коректного та стабільного функціонування Системи необхідно виконувати мінімальні вимоги до апаратного, програмного забезпечення та до каналу Інтернет, визначені в цих Правилах.

4.2. Система забезпечує:

- можливість та безперебійну роботу з проведення електронних торгів;

- прийом заяв про участь в електронних торгах від учасників торгів;

- надання учасникам торгів необхідної інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів учасників;

- приймання, обробку та передачу інформації від замовника, учасників торгів та організатора;

- захист інформації, що стосується участі в електронних торгах від втрати або несанкціонованого доступу, неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

- можливість відтворення електронних документів у паперовому вигляді;

- формування та підтримку баз даних про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками торгів пропозиції та вчинення інших дій в Системі;

- виконує інші функції, передбачені даними Правилами.

4.3. Учаснику торгів та замовнику забороняється:

- допускати сторонніх осіб до автоматизованого робочого місця;

- вчиняти дії спрямовані на використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в Систему та несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Система (злом, атака тощо) або на дискредитацію організатора;

- залишати автоматизоване робоче місце без виходу з Системи;

- вчиняти інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі Системи.

4.4. Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню Системи, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця учасника, негайно повідомляти організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню Системи.

4.5. Організатор має право призупинити технічний доступ учасника торгів до Системи або обмежити (повністю або частково) повноваження користувача з доступу до Системи у випадку порушення учасником торгів цих Правил, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника торгів до Системи, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню Системи. Технічний доступ учасника торгів до Системи може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

4.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх повноважень учасниками торгів за цими Правилами, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправності або відмови обладнання (ПК), несправності і відмови систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку учасника торгів.

4.7. Учасник торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).

4.8. Будь-яка дія вчинена в Систему з автоматизованого робочого місця учасника торгів або замовника вважається такою, що вчинена відповідною особою, навіть за умови відсутності такої особи на автоматизованому робочому місці.

4.9. Організатор не несе відповідальності перед будь-якими особами за протиправне використання паролю та логіну третіми особами.

 

 5. Підготовка до електронних торгів

 5.1. Після підписання відповідного договору між замовником та організатором, останній відкриває замовнику Особистий кабінет та надає право доступу до нього.

5.2. Електронні торги проводяться організатором на підставі відповідної заявки замовника про проведення електронних торгів.

5.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати затвердженим виконавчою дирекцією Фонду умовам відкритих торгів відчуження майна Банку.

5.4. У Заявці на проведення електронних торгів обов’язково зазначається:

5.4.1. умови проведення електронних торгів, в тому числі, порядок проведення торгів відповідно до статті 51 Закону та Положень (у тому числі можливість проведення торгів з можливістю зниження ціни),

5.4.2. назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;

5.4.3. розподіл майна, вказаного в п.5.4.2 Правил по лотах;

5.4.4. назва лоту, опис лоту та інша необхідна інформація: місцезнаходження майна, документи, що підтверджують наявність права власності та ін.;

- початкова ціна продажу;

- можливість зниження ціни під час проведення електронних торгів та інформацію про встановлення мінімальної ціни продажу;

- розмір гарантійного внеску;

- банківські реквізити організатора для сплати гарантійного внеску;

- умови електронних торгів, у тому числі й щодо переліку кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження;

- крок торгів;

- текст оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, після його оприлюднення;

- порядок та кінцевий термін прийняття заяв про участь в торгах;

- час та місце особистого ознайомлення з майном;

- дату та час проведення торгів (строк проведення електронних торгів);

- правила проведення електронних торгів та проект договору купівлі-продажу, який пропонується Продавцем, місце та умови укладання з розподілом витрат на оформлення (у випадку, якщо відповідно до умов чинного законодавства України, передбачено укладання правочину у письмовій формі та/або додаткове оформлення такого правочину).

5.4.5. перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження.

5.5. Заявка може складатися щонайменше з одного лоту і може включати продаж такого майна як:

 • Автотранспорт;
 • Нерухоме майно;
 • Сільськогосподарська продукція;
 • Будівельні матеріали;
 • Офісна техніка;
 • Виробниче обладнання;
 • Корпоративні права;
 • Право вимоги;
 • ЦМК;
 • Мультилот (лот, що містить різні типи майна).

 

5.6. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту її підписання замовником та організатором. З цього часу інформація про продаж лоту оприлюднюється на веб-сайті організатора.

5.7. На підставі відповідної заявки Організатором формуються лоти щодо проведення торгів (аукціонів), в яких зазначається вся інформація надана Замовником у Заявці на проведення торгів та передбачена в цих Правилах.

 6. Публікація оголошення про проведення електронних торів

6.1. На підставі Заявки на проведення електронних торгів, Організатор, за погодженням з замовником, забезпечує складання тексту оголошення про проведення електронних торгів.

6.2. Організатор забезпечує публікацію оголошення про проведення електронних торгів на веб-сайті організатора не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення електронних торгів.

 

7. Допуск осіб до участі в електронних торгах

 

7.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот зобов’язана, якщо цього не було зроблено раніше, отримати статус користувача Системи, для чого повинна пройти первинну реєстрацію на веб-сайті.

7.2. Для реєстрації учасником електронних торгів, користувач Системи подає через веб-сайт організатора заяву про участь в електронних торгах, всі поля якої мають бути заповнені.

7.3. Для участі в електронних торгах, предметом яких є майно щодо обороту якого встановлено обмеження, користувачі додають документи, вичерпний перелік яких наводиться в оголошення про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту.

7.4. Сплата гарантійного внеску.

7.4.1. Розмір гарантійного внеску по лоту вказується в Оголошенні про проведення торгів.

7.4.2. Користувач Системи сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо засобами Системи за допомогою платіжних систем.

7.5. Одна особа має право брати участь в електронних торгах щодо необмеженої кількості лотів. Реєстрація учасника здійснюється по кожному лоту окремо.

7.6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксується дата та час її подання. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним Правилами. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам, Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

7.7. У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним Правилами, Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах

7.8. Підтвердження про те, що організатор отримав заяву, надсилається заявнику у вигляді повідомлення в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах.

7.9. Заява про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в оголошенні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну, заяви організатором не приймаються.

7.10. За кредитними договорами та договорами забезпечення або інше майно щодо обороту якого встановлено обмеження, заявник зобов’язаний не пізніше кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подати організатору заяву про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються в документальному вигляді за адресою, вказаною в оголошенні про проведення електронних торгів, або філіалу організатора за адресою, вказаною на веб-сайті: Habid.com. На письмову вимогу організатора, заявник зобов’язаний надати заяву про участь в електронних торгах та доданих до неї документів в документальному вигляді

7.11. В разі проведення електронних торгів, передбачених п.7.10, Організатор забезпечує ретельну перевірку заяви про участь в електронних торгах та документів, які додані до неї на їх відповідність вимогам цих Правил.

7.12. Організатор зобов’язаний розглянути заяву про участь в електронних торгах не пізніше наступного робочого дня після її отримання організатором, але не пізніше закінчення строку на подання заяв про участь в електронних торгах.

7.13. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам цих Правил організатор повідомляє про це заявника та, після надходження гарантійного внеску на банківський рахунок організатора, допускає заявника до електронних торгів.

7.14. Організатор відмовляє в допуску заявника до електронних торгів з наступних підстав:

7.14.1. заява про участь в електронних торгах та/або додані до неї документи не відповідають вимогам, встановленим законодавством, цими Правилами та оголошенням про проведення електронних торгів;

7.14.2. неподання або подання не всіх документів, згідно з наведеного переліку в оголошенні про проведення електронних торгів, або подання недостовірних відомостей в цих документах;

7.14.3. на час завершення часу прийому заяв про участь в електронних торгах не підтверджено зарахування гарантійного внеску на банківський рахунок організатора;

7.14.4. заяву подано особою, яка, відповідно до законодавства та цих Правил, не має права приймати участі в електронних торгах щодо конкретно визначеного майна.

7.15. Про результати розгляду заяви про участь в електронних торгах організатор повідомляє заявника в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах.

7.16. В повідомленні про допуск заявника до електронних торгів організатор обов’язково вказує присвоєний індивідуальний код учасника під яким останній бере участь в електронних торгах та подає цінові пропозиції щодо вартості лоту.

7.17. В повідомленні про відмову в допуску до електронних торгів організатор обов’язково вказує підстави та мотиви відмови. Такий учасник після усунення виявлених недоліків має право до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах повторно подати заяву в порядку, передбаченому цими Правилами.

7.18. Відмова в реєстрації учасника торгів з інших підстав не допускається. Відмова в реєстрації учасника торгів може бути оскаржена до суду.

7.19. Зареєстрований учасник має право в будь-який час на його вимогу ознайомитись з майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги.

7.20. В день закінчення кінцевого строку/терміну прийому заявок на участь у електронних торгах від учасників, Організатор до 17 години надає Замовнику Список зареєстрованих потенційних покупців по кожному лоту із зазначенням номера та назви лоту, найменування юридичної особи-покупця, П.І.Б. представника юридичної особи-покупця або П.І.Б. фізичної особи – покупця, дати реєстрації учасників та їх контактних даних.

  8. Проведення електронних торгів

8.1. Електронні торги проводяться окремо за кожним лотом на веб-сайті організатора за наявності хоча б одного зареєстрованого учасника, якщо інше не вказано в оголошенні про проведення торгів (аукціону).

8.2. Тривалість електронних торгів.

8.2.1. Тривалість електронних торгів – проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники торгів можуть подавати цінові пропозиції.

8.2.2. Інформація про тривалість електронних торгів (час початку та завершення електронних торгів) оприлюднюється в оголошенні про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації та на Веб-сайті електронних торгів.

8.2.3. В будь-якому випадку електронні торги не може бути розпочато раніше ніж через 10 робочих днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації.

8.3. Внесення учасниками торгів цінових пропозицій.

8.3.1. Учасники електронних торгів подають цінові пропозиції починаючи з початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок електронних торгів. Кожна наступна цінова пропозиція повинна перевищувати попередню на крок електронних торгів. Учасник торгів не має права вносити нову цінову пропозицію, якщо актуальна на даний час цінова пропозиція внесена цим же учасником.

8.3.2. Крок електронних торгів обов’язково вказується в оголошенні про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті електронних торгів.

8.3.3. Учасник вносить цінову пропозицію щодо вартості лоту на сторінці проведення електронних торгів шляхом натискання кнопки “Подати цінову пропозицію”. З метою уникнення внесення учасником торгів помилкової цінової пропозиції або випадкового натискання кнопки “Подати цінову пропозицію” учаснику торгів пропонується у випливаючому вікні підтвердити свою цінову пропозицію, натиснувши кнопку “Підтвердити”. Без натискання кнопки “Підтвердити” або натиснувши кнопку “Відмінити”, учасник торгів вважається таким, що не вніс цінової пропозиції.

8.3.4. Учасники торгів мають право неодноразово подавати свої цінові пропозиції. При цьому, Організатор забезпечує рівноцінну можливість усім учасникам торгів для надання цінових пропозицій під час проведення електронних торгів.

8.3.5. Учасники торгів подають свої цінові пропозиції під індивідуальним кодом учасника.

8.3.6. Цінова пропозиція учасника торгів вважається внесеною в момент натискання учасником кнопки “Підтвердити”.

8.3.7. Учасникам торгів слід мати на увазі:

- якщо кнопку “Подати цінову пропозицію” натиснуто до завершення електронних торгів, а кнопку “Підтвердити ”- після завершення, то цінова пропозиція учасника торгів вважається такою, що не внесена.

- якщо учасник торгів натиснув кнопку “Подати цінову пропозицію” проте, до натискання кнопки “Підтвердити”, інший учасник торгів вніс та підтвердив цю ж цінову пропозицію, то першому учаснику буде відмовлено в прийнятті його цінової пропозиції.

8.4. Переможцем електронних торгів визначається учасник торгів, від якого на час завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

8.5. У разі виникнення спору відносно часу внесення учасником торгів цінової пропозиції, беруться до уваги показники часу, які міститься на Веб-сайті електронних торгів.  

8.6. Строк проведення електронних торгів закінчується в час завершення електронних торгів, який вказується в оголошенні про проведення електронних торгів. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення торгів, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції.

8.7. Електронні торги визнаються такими, що не відбулись, у разі:

8.7.1. Відсутності учасників торгів або наявності лише одного учасника;

8.7.2. Коли жоден з учасників торгів не запропонував ціну вищу за стартову;

8.7.3. Несплати переможцем торгів, в установлений цими Правилами або в оголошенні про проведення електронних торгів термін, належної суми за придбане майно або

8.7.4. Неукладання переможцем торгів, в установлений цими Правилами або в оголошенні про проведення електронних торгів термін, договору купівлі-продажу, у випадах визначених Правилами.

8.8. Рішення про визнання електронних торгів такими, що не відбулись, приймається Організатором у триденний термін після виникнення підстави для такого визнання.

8.9. У рішенні про визнання електронних торгів такими, що не відбулись зазначається інформація про:

8.9.1. номер лоту;

8.9.2. назву та опис лоту;

8.9.3. умови проведення електронних торгів;

8.9.4. підставу для визнання електронних торгів такими, що не відбулись.

8.10. У разі, якщо для електронних торгів встановлено мінімальну кількість учасників – не менше одного проте на такі електронні торги зареєстровано лише одного учасника, то в цьому випадку після завершення терміну проведення електронних торгів такий учасник вважається переможцем електронних торгів та йому пропонується придбати майно (лот) за його початковою ціною продажу.

 

9. Оформлення результатів електронних торгів

 

9.1. Негайно після оголошення переможця електронних торгів організатор формує протокол про проведення електронних торгів.

9.2. У протоколі зазначається інформація про:

 • номер лоту;
 • назва та опис лоту;
 • умови проведення електронних торгів;
 • учасники електронних торгів;
 • початкова ціна продажу;
 • хід проведення електронних торгів, переможця торгів та його цінову пропозицію;
 • реквізити переможця торгів;
 • сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі, вказується розмір винагороди організатора;
 • банківські реквізити замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.
 • термін для сплати коштів та укладання договору купівлі-продажу, у випадках визначених Правилами.

9.3. Організатор, відразу після закінчення електронних торгів, надсилає протокол в електронній формі переможцю торгів в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти учасника торгів, а також на адресу електронної пошти замовника, а оригінал протоколу організатор, не пізніше наступного робочого дня, надає чи надсилає поштовим направленням.

9.4. Учасники торгів, які не визнані переможцями мають право вимагати надання їм копій протоколу, засвідчених організатором. Така копія надається організатором у день звернення.

9.5. Переможець торгів протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення електронних торгів та отримання протоколу в електронному вигляді зобов’язаний належним чином виконати вимоги Правил, а саме:

- підписати протокол на надати (надіслати) його організатору;

- перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок вказаний в протоколі проведення електронних торгів;

- підписати договір купівлі-продажу майна (лоту) з замовником (з урахуванням норм чинного законодавства).

9.6. Винагорода організатора за проведення електронних торгів вираховується з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лоту) перед замовником збільшується на суму винагороди організатора. Залишок гарантійного внеску перераховується організатором на рахунок замовника.

9.7. У разі відмови переможця торгів за будь яких причин від підписання протоколу та/або від укладання договору купівлі-продажу майна протягом терміну, встановленого Замовником, Організатором ця відмова документально фіксується та результати таких торгів визнаються недійсними, що оформляється Організатором у вигляді протоколу. При цьому відповідний лот, за погодженням з Замовником, може виставлятися на повторні торги. У разі відмови переможця від підписання протоколу та/або договору купівлі-продажу майна та/або сплати коштів за придбаний об’єкт продажу – гарантійний внесок йому не повертається і використовується в порядку, встановленому п. 9.6 цих Правил.

9.8. Учасники торгів, які подавали цінові пропозиції, але не були оголошені переможцями, у разі відмови переможця торгів від придбання майна можуть бути, у порядку визначення найвищої ціни, оголошені переможцями торгів без проведення повторних торгів.

В даному випадку, замовник за погодженням з організатором протягом 3-х робочих днів може прийняти рішення про визначення іншого переможця, про що надіслати повідомлення в електронній формі з наступним направленням поштою визначеній особі.

9.9. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється організатором протягом 10 (десяти) банківських днів з дня закінчення електронних торгів. У випадку зазначення в заяві про участь в електронних торгах не повної інформації про банківські реквізити, організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

9.10. Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів і використовується в порядку, встановленому п. 9.6 цих Правил у випадку:

- якщо жодний з учасників торгів не запропонував ціну вище за початкову;

- відмови учасника визначеного переможцем торгів від укладення договору купівлі-продажу придбаного майна та/або не здійснення оплати за майно, придбаного на електронних торгах протягом строку, визначеного цими Правилами.

9.11. Протокол про результати проведення електронних торгів з визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між замовником та учасником торгів (переможцем аукціону).

9.12. Право власності на майно, що придбане на електронних торгах переходить до переможця електронних торгів, в разі належного виконання вимог п.9.5 цих Правил.

9.13. Облік та зберігання всіх оригіналів протоколів здійснюється спільно Організатором (другі примірники) та Замовником (перші примірники).

 

 10. Вирішення спорів

 

10.1. У разі незгоди учасника торгів з результатами електронних торгів або з будь-яких інших питань, які стосуються проведення конкурсу, він протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від організатора відповідного повідомлення (протоколу) має право подати організатору скаргу.

10.2. Скарга учасника торгів розглядається організатором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання та, за наявності підстав, задовольняється чи відхиляється на підставі відповідного рішення організатора.

10.3. За результатами розгляду скарги учасника торгів, організатор надсилає учаснику торгів відповідне повідомлення і виписку з рішення (у письмовому та електронному вигляді).

10.4. Відповідне рішення організатора може бути оскаржено до суду в порядку, визначеному законодавством України.

 

 11. Технічні вимоги до ПК, операційної системи та швидкості передачі даних

 11.1. Для забезпечення повноцінного використання системи електронних торгів користувач (заявник, оператор електронного майданчика, замовник, учасник) повинен використовувати ПК, що відповідає наступним критеріям:

- вимоги до операційної системи: ОС сімейства WINDOWS не нижче XP;

- вимоги до браузера: браузер Chrome, Safari 5.1., Firefox 4+, Opera 15+, Internet Explorer 9+ з включеним JavaScript та з підтримкою cookies;

- вимоги до швидкості передачі даних: не нижче ніж 50 мб/с.

11.2. У випадку недотримання чи невідповідності персонального комп’ютера, операційної системи, швидкості передачі даних, вимогам визначеним у п.11.1 цих Правил, організатор не несе відповідальності за своєчасність відображення інформації на ПК користувача, її оброблення та використання системою електронних торгів під час організації та проведення електронних торгів та відображення їх результатів.