Regulations

Для продавців

ДОГОВІР КОМІСІЇ

на майно, що  пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернет магазину

 

Завантажити Договір у форматах: (doc) (pdf)

 

Цей Договір комісії є договором приєднання відповідно до норм ст.634 Цивільного кодексу України (надалі іменується "Договір"), є укладеним між:

Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАБІД-УКРАЇНА» (надалі іменується "Комісіонер") в особі директора Попової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони,

та Особою (юридична особа / фізична особа-підприємець), яка приєдналась до умов цього Договору, розміщеного на сайті «habid.com.ua» шляхом подачі Заяви про приєднання, (надалі іменується «Комітент»), разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  про наступне:

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс за адресою habid.com.ua, що є складовою частиною системи електронних торгів (далі - Система), на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

1.2. Договір купівлі-продажу  правочин, який укладається з Покупцем Майна, що пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину.

1.3. Майно, що пропонується - майно, яке пропонується Комітентом для продажу на підставі відповідних Оголошень засобами Веб-сайту.

1.4. Оголошення про торги - заява Комітента про електронні торги, подана у відповідності з Регламентом електронних торгів, розміщенних на Веб-сайті (надалі Регламент).

1.5. Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки Комітент, що авторизується за допомогою логіну та паролю, або електронного цифрового підпису, у якому створюються та публікуються лоти для продажу, вказуються реквізити для отримання сплати за придбані лоти, формуються звіти по опублікованих лотах.

1.6. Покупець - Учасник електронних торгів, який, у відповідності з Регламентом та Порядком,  зареєструвався для участі у торгівлі у форматі Інтернет-магазину.

1.7. Порядок - Порядок продажу майна через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину, що є невідємним додатком до цього Договору.

1.8. Торгівля через Інтернет-магазин - господарська діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням засобів Веб-сайту, яка здійснюється Комітентом  відповідно до умов Закону України «Про електронну комерцію».

1.9. Інші терміни вживаються в значеннях, які використовуються в Регламенті.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за комісійну плату (порядок визначення якої встановлений в цьому договорі) укласти правочин щодо акцепту пропозиції Комітента у відповідності до Регламенту, використовуючи власні програмно-апаратні засоби Веб-сайту електронних торгів.

2.2. Сторони домовились, що пропозиція щодо Майна, що пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину, це Оголошення про продаж майна, яке Комісіонер, діючи в якості Організатора електронних торгів,  розміщує на Веб-сайті електронних торгів.

2.3. Конкретні умови пропозиції щодо Майна стосовно кількості, якості та ціни продажу майна, а також інші умови та вказівки Комітента вказуються у Оголошенні про торги, що подається у електронному вигляді за формою, що розміщена на Веб-сайті електронних торгів.

2.4. Поданням Оголошення про торги, Комітент погоджує усі істотні умови пропозиції стосовно Майна, яке пропонується до продажу Комітентом через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину та розміщується Комісіонером для третіх осіб (Покупців) у вигляді оголошення на Веб-сайті електронних торгів. 

2.5. Комітент несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформації, що наведена ним у Оголошенні про торги.

2.6. Комітент погоджується, що подання ним Оголошення про торги з усіма необхідними даними про Майно, що пропонується, його ціною та іншими істотними умовами майбутнього договору купівлі-продажу є пропозицією продавця укласти договір (офертою) відповідно до ст.641 ЦК України та виражає намір вважати себе зобов'язаним продати це майно у разі прийняття такої пропозиції відповідним покупцем.

2.7. Виступаючи від імені Комітента, Комісіонер самостійно укладає Угоду про акцепт пропозиції з Учасниками електронних торгів (Покупцями) шляхом опублікування вказаної угоди на власному Веб-сайті електронних торгів.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІОНЕРА

3.1. Комісіонер відповідно до цього Договору зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити Комітенту можливість реєстрації на Веб-сайті електронних торгів у відповідності з Регламентом та Порядком.

3.1.2. Забезпечити Комітенту можливість подання Оголошення про торги на Веб-сайті електронних торгів у відповідності з Регламентом та Порядком.

3.1.3. Забезпечити можливість реєстрації Покупців.

3.1.4. Надавати Комітенту та Покупцям консультаційні та інформаційні послуги щодо порядку функціонування Системи електронних торгів та порядку реалізації майна на них.

3.2. Комісіонер відповідно до цього Договору має право:

3.2.1. Отримувати від Комітента інформацію, повязану з виконанням цього Договору.

3.2.2. Отримувати комісійну плату згідно з умовами цього Договору.


 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕНТА

4.1. Комітент відповідно до цього Договору зобов'язується:

4.1.1. Повністю дотримуватись вимог Регламенту та Порядку.

4.1.2. Протягом 3-х календарних днів з моменту зміни будь-яких реєстраційних даних, що використовувалися під час реєстрації на Веб-сайті електронних торгів, повідомити про це Комісіонера.

4.1.3. У відповідності з Регламентом та Порядком, надати повну та достовірну інформацію про Майно, що пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину, при подачі Оголошення про торги.

4.1.4. Належним чином виконати свої обовязки перед Покупцем.

4.1.5. Належним чином сплачувати комісійну плату.

4.2. Комітент відповідно до цього Договору має право:

4.2.1. Отримувати від Комісіонера інформацію, повязану з виконанням цього Договору.

 

5. ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА МАЙНО, ПЕРЕДАЧА МАЙНА ПОКУПЦЮ.

5.1.  Проведення електронних торгів майном Комітента здійснюється через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину відповідно до умов Регламенту та Порядку.

5.2. Електронні правочини щодо Майна, що пропонується Комітентом, укладаються шляхом прийняття Покупцями пропозицій Комітента у відповідності до умов чиного законодавства України, Порядку та Регламенту.

5.3. Покупці здійснюють розрахунки за Майно, що пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину, безпосередньо на рахунок Комітента.

5.4. Право власності на майно, що було придбане через Інтернет-магазин набувається Покупцями з моменту підписання акту приймання-передачі такого майна у відповідності до умов Порядку та Регламенту.

5.5. Права та обовязки Покупців у форматі Інтернет-магазину визначаються законодавством України, зокрема Законом України "Про захист прав споживачів", Регламентом та Порядком.

 

6. КОМІСІЙНА ПЛАТА

6.1. За згодою сторін, комісійна плата Комісіонера встановлюється у відсотковому відношенні  від ціни продажу Майна Комітента, що було реалізоване за результатами електронних торгів через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину та, за попереднім погодженням з Комісіонером, зазначається Комітентом у Заяві про приєднання до цього Договору, яка є невідємною частиною цього Договору.

6.2. До 5 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим, Комісіонер надсилає Комітенту на підпис акт виконаних робіт за формою, наведеною у Додатку № 3 до цього Договору. Акт надсилається Комітенту на електронну адресу.

6.3. До 10 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим, Комітент на електронну адресу Комісіонера підписаний Акт виконаних робіт.

6.4. У разі наявності обґрунтованих зауважень стосовно отриманого Акту виконаних робіт, Комітент до 10 числа місяця того, що йде за розрахунковим направляє їх Комісіонеру. Відсутність обґрунтованих зауважень прирівнюється до підписання Акту.

6.5. Протягом 5 (пяти) банківських днів з моменту отримання Акту виконаних робіт, Комітент виплачує комісійну плату. Вид розрахунків безготівковий.

 

7. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

7.1. Комісіонер зобов'язаний виконати доручення Комітента в порядку та на умовах, що викладені в цьому Договорі та Регламенті.

7.2. Доручення Комітента вважається виконаним з моменту укладання Угоди про акцепт, про що Комісіонер інформує шляхом надсилання відповідного повідомлення в Особистий кабінет та на електронну адресу Комісіонеру про виставлення рахунку Покупцю, що прирівнюється до звіту Комісіонера.

7.3. Звіт Комісіонера вважається прийнятим, якщо протягом 30 (тридцяти) днів від Комітенту не надійшло обґрунтованих зауважень. 

7.4. Під достроковим розірванням цього Договору за ініціативи Комітента, розуміється надсилання останнім заяви про розірвання цього Договору на електронну адресу Комісіонера.

7.5. Заяву про розірвання цього Договору Комітент зобовязаний подати протягом 1 (одного) календарного дня з моменту прийняття такого рішення але, у будь якому випадку, до укладання будь-яких правочинів з третіми особами відносно Майна, що пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину.

7.6. Після отримання від Комітента заяви про розірвання цього Договору Комісіонер негайно припиняє всі дії по організації електронних торгів Майном Комітента та розміщує відповідну інформацію на Веб-сайті електронних торгів.

7.7. Зняття Майна, що пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину, з продажу без штрафних санкцій можливо лише до моменту отримання Заявки від Покупця.

 

8.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення умов цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

8.2. У випадку надходження заяви про зняття з продажу Майна, що реалізується через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину, або заяви про розірвання цього Договору після того, як по лоту зареєстрований перший Покупець (до чого прирівнюється повідомлення про відсутність або неможливість передачі  замовленого Покупцем товару), Комітент зобовязується сплатити Комісіонеру штраф, що дорівнює 5% від ціни Майна, що реалізується, яка наведена у Оголошенні про торги.

8.3. Комітент зобовязаний сплатити кошти, що вказані у п.8.2. цього Договору, протягом 5 (пяти) банківських днів з моменту надходження до Комісіонера заяви про зняття Майна, що реалізується, з продажу, заяви про відсутність чи неможливість передачі замовленого товару Покупцю або заяви про розірвання цього Договору.

8.5. За порушення строків, зазначених у п.п.6.5., 8.3. цього Договору, Комітент зобовязаний сплатити пеню у розмірі підвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від суми простроченого платежу.

8.6. Комітент несе повну відповідальність щодо претензій учасників електронних торгів, які виникли через невиконання або неналежне виконання Комітентом своїх зобов'язань.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони не несуть відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються такі обставини, протидіяти яким неможливо. До них відносяться: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, а також повстання, військові дії будь-якого роду, анти терористичні операції,  блокада, саботаж, диверсії, громадські заворушення, інші стихійні акти та дії державних органів та будь-які інші дії, що знаходяться за межами контролю Сторін.

9.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видані Торгово-промисловою палатою України.

9.3. Сторона, для якої склалися визначені вище обставини, через які подальше виконання умов Договору є неможливим, зобов'язана повідомити іншу Сторону щодо початку та закінчення таких обставин протягом 3 днів з моменту настання та припинення цих обставин. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на зазначені обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобовязань по даному Договору, а також не підтвердження настання таких обставин відповідним документом Торгово-промислової палати України.

9.4. На період існування обставин непереборної сили (підтверджених документально) Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

9.5. Якщо обставини непереборної сили діють більш ніж 90 (девяносто) діб, Сторони повинні узгодити питання щодо подальшого виконання умов цього Договору.

9.6. У разі закінчення дії обставин непереборної сили Сторони продовжують виконувати договірні зобов'язання, якщо інше не буде визначено додатково.

9.7. Не можуть визнаватись форс-мажорними обставинами рішення власників Сторін, якщо вони спрямовані на зміну чи припинення прав і обовязків за цим Договором, якщо вони у встановленому цим Договором порядку не узгоджені між Сторонами.

9.8. Сторони приймають до уваги, що невиконання або несвоєчасне виконання зобовязань можуть бути викликані іншими причинами ніж ті, що можуть бути визнані форс-мажором. В цьому випадку за згодою Сторін такі причини можуть бути визнані поважними, а порушення таким що не відбулося.

 

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони докладають всіх зусиль для того, щоб будь-які спори, розбіжності або претензії, що виникають за цим Договором, були врегульовані шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спір передається для вирішення до відповідного суду згідно з чинним законодавством України.

10.2. До правовідносин, що випливають із цього Договору застосовується право України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Кожна зі Сторін зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації отриманої при виконанні цього Договору та вжити відповідних заходів щодо її нерозголошення. Передавати зазначену інформацію юридичним і фізичним особам, які не причетні до цього Договору, опубліковувати чи розголошувати її іншими способами можна тільки у разі письмової згоди іншої сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення положень цього пункту визначається відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Сторони зобовязані забезпечити захист персональних даних, які ними були отримані при виконанні цього Договору, від незаконного доступу, незаконної обробки, незаконного знищення чи випадкової втрати.

 

12. ДІЯ ДОГОВОРУ

12.1. Умови цього Договору приєднання розміщуються на Веб-сайті електронних торгів.

12.2.  Дія цього Договору починається з заповнення та подання  Комітентом Заяви про приєднання (за умови обовязкового попереднього узгодження з Комісіонером розміру комісійної плати) та діє до повного виконання сторонами своїх зобовязань згідно розділу 7 цього Договору. Дострокове розірвання Договору здійснюється Сторонами у випадках, визначених розділом 8 цього Договору.

Припинення дії Договору у інших випадках, ніж передбачених розділом 7 та цим розділом Договору, можливе за ініціативою однієї із Сторін, шляхом надсилання письмового або електронного повідомлення іншій Стороні за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання.

12.3. У випадку, якщо Комітент знімає Майно з реалізації, дія цього Договору припиняється через 30 (тридцять) календарних днів з моменту такого зняття. 

12.4. У випадку, якщо Комісіонер знімає Майно з торгів у разі  виявлення недостовірності даних, дія цього Договору припиняється через 30 (тридцять) календарних  днів з моменту такого зняття. 

12.5. Комітент, приєднуючись до цього Договору, дає свою згоду на використання та передачу Комісіонером персональних даних Комітента для їх обробки третім особам. Таке використання та/або передача можуть здійснюватися виключно в цілях виконання Договору, а саме:

(а) оброблення (збирання, реєстрації, адаптації, систематизації, накопичення, зберігання, поновлення, зміни, використання, поширення (в тому числі передачі), знеособлення, знищення відомостей);

(б) виконання Договору, в тому числі для здійснення третіми особами обслуговування Комітента (розсилки інформації та рекламних матеріалів тощо);

(в) здійснення відповідно до законодавства формування, обробки, зберігання та видачі інформації про виконання боржниками прийнятих на себе зобов'язань;

(г) в інших цілях, що відповідають вимогам чинного законодавства та необхідних для виконання Договору.

При передачі персональних даних Комітента третім особам з метою, визначеною даним пунктом Договору, Комісіонер гарантує використання третіми особами персональних даних Комітента виключно в цілях, визначених цим Договором та для його виконання.

12.6. Сторони домовились, що можуть здійснювати листування між собою та обмін листами, інформацією у електронній формі, шляхом надсилання на офіційну електронну адресу  Сторін.

Офіційна електронна адреса Комісіонера  inbox.sale@habid.com.ua.

Офіційна електронна адреса Комітента вказується при заповненні  Заяви про приєднання до Договору.

12.7. Усі інші питання, що повязані та виникають у звязку з виконанням, дією цього договору регулюються чинним законодавством України та  Регламентом.

 

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Комітент:

 

 

Комісіонер:

____________________________________

Реквізити вказані у Заяві про приєднання до Договору

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАБІД-УКРАЇНА»

Адреса юридична : 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 10

Адреса фактична: 03130, м. Київ,

вул. В. Васильківська, 55-г

р/р 26007300106224 в в ТВБВ№10026/0187 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»

Код банку 322669;

ІПН 252879826657

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

 

 

 

 

Директор

________________ Н. Попова

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Договору

 

 

Вих. №_________________

  від_____________________

Товариству з обмеженою відповідальністю

«ХАБІД-УКРАЇНА»

 

 

Заява про приєднання

до Договору комісії   на майно, що  пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернет магазину

 

Завантажити Заяву про приєднання до договору комісії Інтернет-магазину у форматах: (doc) (pdf)

 

 

 

Найменування/П.І.Б. Комітента

Код ЄДРПОУ/РНОКПП

 

картки платника податків  / Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Юридична адреса Комітента:

 

 

Країна

Індекс

Область

Район

 

   

 

 

      

Місто (селище)

Вулиця (бульвар, проспект, площа)

буд.

корп.

кв.

 

 

 

 

 

Адреса Комітента для листування (вказати за необхідності):

Країна

Індекс

Область

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (селище)

Вулиця (бульвар, проспект, площа)

буд.

корп.

кв.

 

 

 

 

 

Додаткові відомості :

Контактний телефон:

Контактна електронна адреса:

 

Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї Заяви Користувач приєднується до Договору комісії   на майно, що  пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернет магазину та його умов, що розміщені на веб-сайті habid.com.ua.

       Розмір погодженої з Комісіонером комісійної плати складає  ____% від ціни продажу Майна Комітента, що буде реалізоване за результатами електронних торгів через Веб-Сайт у форматі Інтернетмагазину.

Комітент підписанням цієї Заяви засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору, погоджується з ними та має намір здійснювати господарську діяльність у сфері електронної купівлі-продажу відповідно до умов Закону України «Про електронну комерцію» та інших нормативних документів, зобовязується їх виконувати.

 

Додаток:

Належним чином завірені копії документів:

Для юридичної особи:

Статут;

Свідоцтво про державну реєстрацію (за наявності);

Витяг з ЕДР (за наявності);

Копія паспорта особи, що заповнила Заяву про приєднання;

Документ, що підтверджує повноваження особи, що заповнила Заяву про приєднання.

 

Для фізичної особи підприємця:

Свідоцтво про реестрацію підприємця;

Свідоцтво платника единого податку (за наявності);

Паспорт та довідка про код РНОКПП

 

______________

Підпис

* Важливо: Заява на приєднання до Договору комісії   на майно, що  пропонується через Веб-Сайт у форматі Інтернет магазину заповнюється та надсилається тількі після узгодження з Комісіонером розміру комісійної плати.

 

 

 

 

 

 

  

 

Додаток № 2

до договору комісії на майно, що пропонується

через  Веб-Сайт  у  форматі  Інтернетмагазину

 

Порядок

продажу майна через Веб-Сайт у форматі Інтернет магазину

 

 1. Порядок реєстрації Комітента у якості Продавця.

1.1. Після укладання договору комісії, Комітент здійснює реєстрацію у якості Продавця самостійно через Веб-сайт.

1.2. З метою реєстрації через Веб-сайт Комітент надає такі дані:

 • повне найменування юридичної особи або прізвище, імя, по батькові фізичної особи - підприємця;
 • місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи - підприємця;
 • адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;
 • ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта для фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті;
 • відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;
 • інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

1.3. Після прийняття Системою заяви про реєстрацію, Комітент отримує повідомлення про реєстрацію на Веб-сайті на вказану ним електронну адресу. З моменту отримання повідомлення про реєстрацію на Веб-сайті, Комітент набуває статус Продавця.

1.4. У випадку внесення змін до будь-яких реєстраційних даних Продавця, що використовувалися під час реєстрації на Веб-сайті, останній зобовязаний на протязі 3-х календарних днів, з дня внесення таких змін, письмово повідомити про це Організатора.

 

ІІ. Порядок внесення Продавцями оголошень про торги.

2.1. Оголошення про торги подається у електронному вигляді за формою, що розміщена на Веб-сайті, через Особистий кабінет Продавця.

2.2. Оголошення про торги повинне містити наступну інформацію:

 • визначення виду торгів, як «Торгівлі через Інтернет-магазин»;
 • відомості про майно, що пропонується, його склад, характеристики, опис;
 • відомості про місцезнаходження майна, що пропонується;
 • фотографічне зображення майна, що пропонується;
 • порядок ознайомлення з майном, що реалізується/пропонується;
 • ціну майна, що пропонується;
 • можливість надання переможцю податкової накладної;
 • реквізити рахунків, на які вносяться платежі;
 • умови доставки.

2.3. Після формування Комітентом Оголошення про торги, Комісіонер  проводить попередню модерацію такого Оголошення з метою перевірки повноти та відповідності інформації вимогам, визначеним Регламентом.

Протягом модерації, Оголошення про торги знаходиться у статусі «Чернетка». Продавець має можливість переглянути перелік Оголошень про торги, які очікують модерації, відмітивши відповідну графу у Особистому кабінеті.

2.4. У випадку, якщо Оголошення про торги сформовано Продавцем з порушенням умов Регламенту, Організатор відхиляє  публікацію такого оголошення у Системі, про що надсилає відповідне повідомлення до Особистого кабінету Продавця.

2.5. Продавець може усунути невідповідність та повторно подати Оголошення про торги.

2.6. У разі відповідності Оголошення про торги вимогам цих Регламенту, Організатор   реєструє Оголошення про торги.

Стан Оголошення про торги змінюється з «Чернетка» на статус  «Реалізація товарів». Продавець має можливість переглянути перелік Оголошень про торги, які знаходяться у статусі  «Реалізація товарів», відмітивши відповідну графу у Особистому кабінеті.

2.7. У разі виникнення необхідності внесення змін до Оголошення про торги після реєстрації, Продавець негайно повідомляє про це Організатора.

2.8. Продавець несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформації, що наведена ним у Оголошенні про торги.

2.9. У випадку, якщо, після реєстрації Оголошення про торги, виявлена недостовірність інформації щодо майна, вказаної у Оголошенні про торги, Комісіонер має право відмінити проведення таких торгів. У цьому випадку, до Особистого кабінету продавця та зареєстрованим Учасникам надсилається відповідне повідомлення із зазначенням підстав відмови.

Продавець може усунути невідповідність та повторно подати Оголошення про торги у порядку, встановленому цим Регламентом.

2.10. Подання Продавця Оголошення про торги з усіма необхідними даними щодо майна, його ціною та іншими істотними умовами є пропозицією Продавця укласти договір (офертою) відповідно до ст.641 ЦК України та виражає намір Продавця вважати себе зобов'язаним продати майно у разі прийняття такої пропозиції відповідним покупцем.

 

IІІ. Порядок реєстрації Покупців та проведення реалізації товарів.

3.1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації Покупців.

3.2. Реєстрація Покупців для участі у торгівлі у форматі Інтернет-магазину, здійснюється автоматично, шляхом натискання  кнопки «Придбати», гарантійний внесок не сплачується.

3.3. Електронні торги у форматі Інтернет-магазину розпочинаються з моменту розміщення у Системі оголошення про торги та завершуються  укладанням електронного правочину у відповідності до умов Закону України «Про електронну комерцію».

3.4. Угода про акцепт пропозиції укладається шляхом прийняття Покупцем пропозиції Продавця шляхом натискання кнопки «Придбати» та фактом наявності товару, що підтверджується рахунком, який Комісіонер виставляє від імені Комітента.

3.5. Покупець має можливість замовити одночасно декілька товарів, шляхом додавання їх у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик». Після формування остаточного переліку бажаних товарів, Покупець повинен натиснути «Придбати».

3.6. У випадку, якщо Покупець замовив всю кількість запропонованої категорії товарів, для всіх інших відображається статус «Товару немає в наявності».

3.7. Протягом 24 годин працівники Комісіонера проводять оброблення замовлення Покупця шляхом підтвердження наявності замовленого товару у Комітента, для чого звязуються з відповідальною особою Комітента (вказаною у п. 12.4 Договору) та надсилають відповідне повідомлення до Особистого кабінету Комітента з додаванням замовлення, сформованого Покупцем.

3.8. Відповідальна особа Комітента протягом 1 (одної) години з моменту отримання запитання від працівників Комісіонера повинна або підтвердити наявність замовленого Покупця товару, або повідомити про його відсутність.

3.9. У випадку, якщо відповідальна особа Комітента повідомляє про відсутність замовленого товару, працівники Комісіонера повідомляють Покупця про відсутність товару та знімають з Веб-сайту інформацію про такий товар. Повідомлення про відсутність товару надсилається в Особистий кабінет Покупця та на електронну адресу Покупця, якщо така була вказана ним під час реєстрації на Веб-сайті.

3.10. У випадку, якщо відповідальна особа Комітента повідомляє про наявність  замовленого товару, працівники Комісіонера повідомляють Покупця про це протягом 30 хвилин з моменту отримання повідомлення про наявність товару, шляхом надсилання рахунку для сплати. Рахунок для сплати товару надсилається в Особистий кабінет Покупця та на електронну адресу Покупця, якщо така була вказана ним під час реєстрації на Веб-сайті. Про надсилання рахунку Покупцю, Комісіонер протягом однієї години надсилає повідомлення до Особистого кабінету та на електронну адресу Комітента.

3.11. Покупець зобовязаний сплатити виставлений рахунок протягом 5 (пяти) календарних днів з дня його надходження до Особистий кабінет Покупця та на електронну адресу, якщо така була вказана ним під час реєстрації на Веб-сайті.

В період очікування оплати, в картці лоту відображається статус «Товар заброньований вами, очікується оплата». Для всіх інших покупців відображається статус «Товар заброньований».

3.12. Покупець може оплатити замовлений товар наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку;

2) за допомогою Інтернет-банкінгу засобами Веб-сайту;

3) накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві узгодженої служби доставки, якщо така послуга надається такою службою.

Покупець може вибрати один з вказаних способів оплати шляхом натискання відповідної кнопки.

3.13. Якщо Покупець сплачує замовлений товар за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, то Покупець зобовязаний повідомити про здійснений перерахунок працівників Комісіонера протягом одного календарного дня з вказуванням відповідних реквізитів або засобами телефонного звязку, або шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

3.13.1. Про здійснення Покупцем розрахунку за замовлений товар, працівники Комісіонера протягом однієї години надсилають повідомлення до Особистого кабінету та на електронну адресу Комітента.

3.13.2. Про надходження коштів на його рахунок, Комітент зобовязаний повідомити Комісіонера протягом одного календарного дня або засобами телефонного звязку, або шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

3.14. Якщо Покупець сплачує замовлений товар за допомогою Інтернет-банкінгу засобами Веб-сайту, то працівники Комісіонера протягом однієї години з моменту натискання Покупцем кнопки «Сплатити» надсилають повідомлення про це до Особистого кабінету та на електронну адресу Комітента.

Одночасно зі сплатою  товару за допомогою Інтернет-банкінгу засобами Веб-сайту, в картці лоту відображається статус «Товар оплачений вами, чекайте доставки». Для всіх інших покупців товар знімається з продажу.

3.15. Якщо Покупець має бажання сплатити замовлений товар накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки, працівники Комісіонера протягом однієї години надсилають повідомлення про це до Особистого кабінету та на електронну адресу Комітента. В період очікування оплати, в картці лоту відображається статус «Товар заброньований вами, очікується доставка». Для всіх інших покупців відображається статус «Товар заброньований».

Про надходження коштів, які сплачувались накладним платежем,  Комітент зобовязаний повідомити Комісіонера протягом одного календарного дня або засобами телефонного звязку, або шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

 

IV. Порядок організації доставки товарів,

які були придбані через Інтернет-магазин та розгляд претензій Покупців.

4.1. Покупець визначає бажаний спосіб доставки товарів при формуванні Замовлення. При обранні доставці товарів в інші міста України, що виконується іншими службами доставки Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими службами.

4.2. Протягом одного календарного дня з моменту підтвердження наявності товару у спосіб, передбачених п.3.8. цього Порядку, Комітент зобовязаний підготувати товар для відправки.

4.3. Протягом одного календарного дня з моменту настання обставин, передбачених п.3.13.2. цього Порядку, або надходження повідомлення, передбаченого або п. 3.14., або п.3.15. цього Порядку, Комітент зобовязаних передати товар для доставки у обраний Покупцем спосіб. Комітент зобовязаний передати товар для доставки у кількості, оплаченій Покупцем або, у випадку оплати накладним платежем, зазначеній у Замовленні Покупця, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості або повідомити про готовність передати товар на власному складі.

4.4. Протягом однієї години з моменту передачі товару для доставки у обраний Покупцем спосіб, Комітент зобовязаний повідомити про це Комісіонера з додаванням реквізитів відповідних документів шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

4.5. При отриманні товару на складі перевізника, від курєра або Комітента, Покупець зобовязаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

4.6. У випадку наявності механічних пошкоджень та/або невідповідної повноті та комплектності товару, Покупець зобовязаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку товару або відповідальної особи Комітента. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

Протягом одного календарного дня Покупець зобовязаний повідомити Комісіонера про виявлені недоліки шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

4.7. Сторони погодили, що у випадку недотримання обовязкових вимог вказаних у п.4.6. цього Порядку, визнається отримання Покупцем товару у належному стані або відмовою  Покупцем від отримання товару з необґрунтованих причин.

4.8. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, який доставляється службами доставки, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару.

Протягом одного календарного дня з моменту отримання повідомлення про отримання Покупцем товару, Комісіонер знімає цей товар з продажу.

4.9. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання товару з необґрунтованих причини, при доставці службою доставки, товар повертається в центр відвантаження.

4.10. Про отримання повідомлення від служб доставки про відсутність Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в Замовленні або відмови Покупця від отримання товару з необґрунтованих причини, Комітент повідомляє Комісіонера протягом одного календарного дня шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

4.11. Сторони погодили, що у випадку настання обставин, вказаних у п. 4.9. цього Порядку, витрати за доставку:

       якщо товар був оплачений, вираховуються із суми, перерахованої Покупцем за товар;

       якщо товар підлягав оплаті накладним платежем, покладаються на Комітента.

4.12. Залишок суми, сплаченої Покупцем за товар, від отримання якого він відмовився з необґрунтованих причини, Комітент зобовязаний перерахувати на рахунок Покупцеві протягом двох банківських днів з моменту надходження відповідного повідомлення Комісіонера до Особистого кабінету/на електронну адресу Комітента.

4.1.3. Сторони погодили, що у випадку, якщо Покупець, що придбав товар через Інтернет-магазин, в порядку п.4.6., виявить неналежну якість такого товару, він має право вимагати від Комітента:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Здійснення всіх перемов з Покупцями відносно цих питань здійснюється за участю Комісіонера.

4.1.4. Сторони погодили, що у випадках виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару або Комітента, або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від Комітента або виробника виконання вимог чинного законодавством України, зокрема Законом України "Про захист прав споживачів".

Сторони погодили, що у цих випадках вирішення спірних питань відбувається без участі Комісіонера.


V. Зняття товарів з продажу через Інтернет-магазин.

5.1. До моменту надходження замовлення від Покупця, Комітент має право зняти товари з продажу через Інтернет-магазин  шляхом надсилання відповідного повідомлення до Особистого кабінету/на електронну адресу Комісіонера.

5.2. У разі надходження від Комітента повідомлення про зняття товарів з продажу через Інтернетмагазин, Організатор протягом однієї години знімає такі товари з продажу.

5.3. У разі зняття товарів з продажу через Інтернет-магазин після надходження замовлення на цей товар від Покупця (до чого прирівнюється повідомлення про відсутність замовленого Покупцем товару) здійснюється зі сплатою штрафних санкцій.

 

 

Додаток № 3

до Договору комісії на майно, що пропонується

через  Веб-Сайт  у  форматі  Інтернетмагазину

від «___» _____ 20__ року

 

Акт

виконаних в розрахунковому місяці робіт

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАБІД-УКРАЇНА» (далі Комісіонер), в особі директора Попової Наталії Олегівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

________________________________________ (далі - Комітент), в особі ____________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

(надалі за текстом разом - "Сторони"),

уклали цей Акт про нижченаведене.

 

 1. Сторони підтверджують, що у _____________ _____ року:
 • Проведено електронних торгів майном Комітента ______
 • Вартість реалізованого майна _______

 

 1. Винагорода Агента за _________ _____ року становить ______________________ (_________________________________________________) гривень.

 

 

 

 

Комісіонер                                                Комітент        

                                                                                                       

________________ Н. Попова                       _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до Договору комісії на майно, що пропонується

через  Веб-Сайт  у  форматі  Інтернетмагазину

від «___» _____ 20__ року

 

 

АКТ

приймання-передачі майна

 

м. ______

                       “    ” ______ 201__ р.

 

 

 

___________________________________________ (Продавець), з одного боку, та ____________________________ (Покупець), з другого боку, підписали цей Акт про нижченаведене:

 

1. _______________ передав, а _______________________ прийняв майно, придбано на електронних торгах за лотом №________, а саме: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Претензій щодо отриманого майна у _________________________________ нема.

 

 

____________:

 

___________________:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________